Sint Jansteen 07 juni 2021

Geachte leden, beste sportgenoten,

We zijn afgelopen winter in een bestuurscrisis geraakt waarbij het Zeeuwse
Pilot Project aan ten grondslag lag. Dit heeft een tweespalt veroorzaakt onder
de Zeeuwse leden. Voor velen waren er twee vieze woorden namelijk Bricon en
de Nishoek. Echter de juiste voorlichting omtrent dit project is onvoldoende bij
de leden terecht gekomen en 2 onwaarheden (iedereen moet aan Bricon en
iedereen moet naar de Nishoek) werden als waarheid aangenomen.
Het vorige bestuur is hierop gesneuveld en de Pilot is vervroegd stop gezet.
Nieuwe bestuursleden werden gezocht. Verschillende kandidaten wilden zich
niet beschikbaar stellen omdat er een groep van 7 man zich samen aandiende
en in feite een coup wilden plegen waartegen toch niks te beginnen zou zijn.
De 7 hebben ook geen fatsoenlijke motivatiebrief geschreven en enkel een
gezamenlijke bereidheidsverklaring. Enkel ikzelf heb een uitgebreide
motivatiebrief d.d. 02-02-2021 geschreven
De rest is jullie bekend. Op 11 maart zijn de 7 in het bestuur gestemd samen
met mijzelf als voorzitter en Adrie Thijs die vanuit het oude bestuur is blijven
zitten.

De slogan van het nieuwe bestuur was en is: alle Zeeuwse duiven in Zeeuwse
manden. Op zich een goed uitgangspunt en om dit te ondersteunen werd er
terug een opleerprogramma in de Zeeuwse duivenkalender ingevoerd en werd
de beleidsnotitie opleervluchten geschreven. We weten ook allemaal dat er al
jaar en dag vanuit privé hoek initiatieven tot opleer zijn die door heel veel
liefhebbers worden gewaardeerd. Daar kun je dwars voor gaan liggen of je kunt
samen een oplossing zoeken. Een oplossing zoeken doe je door met elkaar in
gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren, wat water bij de wijn te doen en een
win-win voor beide partijen te vormen. Aan het laatste ontbreekt het bij de
resterende 6 bestuursleden. Tot overmaat van ramp escaleert hierdoor de
situatie in Zeeland en is niet de klassieke duivengrootspraak het onderwerp van
gesprek maar de haat en nijd met allerlei verwensingen over en weer.
De afdeling is hierdoor in conflict gekomen met vervoerder Bauwens en met
rekenaar Compuclub. Niemand zit hierop te wachten en het maakt de Zeeuwse
duivensport kapot. Een financieel debacle dreigt en er zijn in deze situatie geen
mensen die in o.a. de evenementencommissie willen stappen.                                                                                                                               Om de impasse te doorbreken heb ik besloten om op persoonlijke titel te gaan
luisteren welke oplossing de Nishoek voor ogen heeft. De overige
bestuursleden waren het daar niet mee eens en hebben me vrijdagmiddag 28
mei een motie van wantrouwen aangezegd en
op woensdag 02 juni ten onrechte op non-actief gezet.
In de nieuwsbrief van afdeling Zeeland 96 van 02 juni wordt geschreven dat de
GPS pilot opnieuw leven wordt ingeblazen.
Dit is volstrekte onzin en is totaal niet ter sprake geweest! In de nieuwsbrief
wordt tevens aangegeven dat de 6 huidige bestuursleden en Eddy van Acker
niet samen verder kunnen.
Op een extra algemene ledenvergadering kunnen de verenigingen aangeven of
ze met mij als voorzitter verder willen.
Wat is naar mijn mening de oplossing die ik samen met 6 nieuwe bestuursleden
wil bereiken?

• Behoud van de huidige 19 verenigingen. Iedere vereniging ontwikkelt
zich op zijn eigen tempo, zal ook aan leeftijd gebonden zijn, en beleeft de
sport en vertier op zijn manier. Vooruitstrevende verenigingen mogen
niet geremd worden, het opent immers perspectief voor jonge
liefhebbers.

• Een opleerprogramma van afdeling Zeeland dat betaalbaar moet blijven.
Zal dus niet wekelijks kunnen en behoeven, dat heeft het verleden al
uitgewezen. Kijken of er behoefte is voor aansluiting midweekse training
bij de georganiseerde trainingsvluchten van Zuid Holland. Naast dit
Zeeuwse opleerprogramma aansluiten bij het Belgische vliegprogramma
door in Belgische manden regelmatig op een viertal locaties verspreid in
Zeeland trainingsduiven op te halen. Deze duiven moeten over de
antenne en hierover wordt een financiële afdracht aan de afdeling
gedaan. De rest van het geld is voor de vervoerder en voor de vereniging
die er tijd en energie in stopt. Met het over de antenne gaan van
trainingsduiven komen we al tegemoet aan de aanstaande Europese eis
ter controle van diervervoer en dierziektes.

• De opleer mag het wedstrijdprogramma niet storen. Dit betekent geen
opleer vanuit Quievrain of Noyon als we dat weekend als afdeling op
eenzelfde afstand wedvlucht hebben. Ook geen opleer midfond als we
dat weekend als afdeling een midfondvlucht op 1 nacht mand hebben.

• Duiven van buiten de afdeling zijn welkom als trainingsduif. Ook die
duiven moeten over de antenne en de gunst is voor de vereniging die
daar zijn tijd en energie in stopt.We kunnen hiermee een stap vooruit zetten en de pijnpunten van
concurrentievervalsing en financiën oplossen.

Precieze uitwerking hiervan zal in overleg gebeuren tussen een nieuw bestuur
en vervoerder Bauwens. Met een nieuw bestuur wens ik in Zeeland weer een
eenheid te krijgen waar voor alle disciplines ruimte en mogelijkheden zijn.
Kunnen genieten van een mooie duivensport die mensen samen brengt en
uitnodigt om deel te nemen!
Laat uw stem horen in uw vereniging en eis een democratische stemming
waarbij de juiste uitslag door uw vertegenwoordiger op de vergadering naar
voren wordt gebracht.
Stem voor mij als voorzitter. Ik heb het beste voor met de duivensport in het
algemeen en in het bijzonder in Zeeland! Zie daarvoor mijn ambitie en mijn
plannen om de duivensport nieuw leven in te blazen.

Eddy van Acker
Voorzitter Afdeling Zeeland 9