Mijmeringen Dierenwelzijn
Het NPO Bestuur heeft het welzijn van onze duiven en het spelplezier centraal gezet in haar
visie voor een toekomstbestendige duivensport. En daar zijn goede redenen voor. We willen
kunnen genieten van mooie duivensport en dat kan alleen als het welzijn van onze duiven
uitgangspunt van beleid is. De maatschappij staat steeds kritischer tegenover sport met
dieren. Het is daarom voor alle sporten met dieren en de duivensport is daar geen
uitzondering op, van groot belang dat het dierenwelzijn wordt geborgd. De Raad voor de
Dierenaangelegenheden heeft over sport met dieren in mei 2023 een rapport gepubliceerd.
De titel van het rapport was al veelzeggend nl; Plezier voor mens en dier met een
vraagteken. Daar spreekt enige scepsis uit of de sport ook plezier oplevert voor het dier.
De minister van LNV heeft het rapport van de RDA in ontvangst genomen en de RDA
gevraagd zgn. Inspiratietafels te organiseren. De eerste Inspiratietafel was op 14 februari jl.
Ik wil graag een paar observaties van deze bijeenkomst met u delen. Tijdens de bijeenkomst
waren alle sporten met dieren vertegenwoordigd. De hengelsport, paardensport,
hondensport, vogels, klein dieren etc. En allemaal hebben ze te maken met eenzelfde
kritische maatschappelijke houding t.o.v. sport met dieren.
De vragen die door de RDA waren geagendeerd waren de volgende
– Het welzijn van de dieren valt te verbeteren in mijn sector
– In mijn sector gaat het lukken om het dierenwelzijn te verbeteren zonder overheid
ingrijpen.
– Het is voor mijn sector mogelijk een dierenwelzijn plan op te stellen.
Ook werd duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek hoog wordt geschat door de RDA en
daarmee door de overheid. Een ander belangrijk punt was de zgn. zelfregulering. Bij vrijwel
alle sporten is het huidige zelfregulering gehalte hoog. Alle vertegenwoordigers waren het
erover eens dat niemand zit te wachten op overheidsingrijpen en dat we zelfregulering
zoveel mogelijk dienen te borgen. We hebben gezamenlijk aangegeven richting LNV om dat
te onderschrijven. Maar zelfregulering zal alleen in stand blijven als we onze zaken op orde
hebben en houden.
Dat brengt mij op een aantal specifieke risico’s voor de duivensport en welke (preventieve)
maatregelen we hebben genomen om deze risico’s te managen en te reduceren. Op de
agenda van de komende NPO Ledenraad komen voorbeelden aan de orde die gaan over het
nemen van preventieve maatregelen om de huidige zelfregulering in stand te houden.
Het eerste risico voor de duivensport is het verlies van zelfregulering bij het transport van
duiven bij hogere temperaturen. Met ingang van juni 2020 is zelfregulering bij commercieel
veetransport afgeschaft en gelden er nu strikte regels voor commercieel veetransport bij
hoge temperaturen. Zouden deze regels ook voor ons gelden dan zou dat flinke
beperkingen, met name in de zomer, met zich meebrengen. Het moge duidelijk zijn dat dit
de duivensport hard zou kunnen raken en dat moeten we zien te voorkomen. Ons antwoord
om zelfregulering van het transport bij hogere temperaturen te borgen is het Hitteprotocol
en het nieuwe vervoersreglement.
Prioriteit geven aan duivenwelzijn door doordacht beleid is waar het Hitteprotocol voor
staat. Richting de overheid is het een onmisbaar instrument om de huidige zelfregulering van
duiventransporten bij hoge temperaturen in stand te houden. De WOWD stelt het
Hitteprotocol op en is verantwoordelijk voor het protocol. De WOWD doet dit als
onafhankelijk orgaan gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. De
onafhankelijke, wetenschappelijke onderbouwing van het Hitteprotocol is de kracht ervan.
In de praktijk bewijst het Hitteprotocol haar waarde. Praktische ervaringen en verbeter
suggesties worden gedeeld met de WOWD welke op haar beurt deze in overweging neemt.
Dit proces heeft geleid tot de meest recente versie 2.1 welke geagendeerd is voor de
komende NPO Ledenraad.
Het nieuwe vervoersreglement welke we in maart 2023 hebben aangenomen heeft ons
vervoer weer helemaal bij de tijd gebracht inclusief verplichte online meet en registratie
apparatuur in de wagens met ingang van 2024. Het opstellen van het nieuwe
vervoersreglement was een gezamenlijke inspanning van WOWD, vervoersdeskundigen van
de afdelingen en NPO Bestuur.
Een ander risico is het opleggen door de overheid van beperkingen na slecht verlopen
vluchten. De begeleiding van onze duiven op hun reis naar huis hebben we professioneel
ingericht. De Risico Tabel Lossingen, het Protocol Lossingen, Professionele hulpmiddelen
zoals de Wedvlucht begeleiding portal, professionele ondersteuning door het IWB en Zimoa
maar ook vlieglijnen voor de afdelingen om kruislossingen te voorkomen en training van de
lossingsfunctionarissen horen daarbij.
Het Protocol Lossingen is nog eens kritisch tegen het licht gehouden samen met de Risico
Tabel Lossingen en alle bestaande deel documenten zijn samengebracht in dit vernieuwde
Protocol. De Risico Tabel Lossingen is aangepast door de WOWD. Een belangrijke wijziging is
een aanpassing van de kleur codering. De eerder gebruikte kleur Rood in de RTL leidde tot
verwarring met de Code Rood welke het IWB mag uitroepen. E.e.a. is aangepast en
verduidelijkt. Ook is de samenhang tussen Hitteprotocol, RTL en Protocol Lossingen
verduidelijkt. Een belangrijke andere wijziging is dat er pas mag worden gelost na akkoord
van het IWB. Lossingsfunctionarissen van de afdelingen, de nationale lossingscommissie en
ZLU blijven eindverantwoordelijk voor het lossen van de duiven.
Op 24 februari zal e.e.a. besproken worden met de lossing coördinatoren van de afdelingen
en ZLU. Ook is er dan een training sessie om kennis up-to-date te houden en bij te spijkeren
waar nodig. Het vernieuwde Protocol Lossingen en Risico Tabel Lossingen zijn geagendeerd
voor de komende NPO Ledenraad.
Het is goed om de context en samenhang te schetsen van de stappen die het NPO Bestuur
zet om het welzijn van onze duiven te borgen. Dat brengt me terug bij de vragen van de
RDA. Ja we verbeteren het welzijn van onze duiven voortdurend en we doen dat zonder
dwang van de overheid. En ja we gaan een dierenwelzijn plan opstellen.
Tijdens de Inspiratietafel bijeenkomst hebben de aanwezige sportbonden ervaringen
gedeeld met elkaar. Een opmerkelijke gedeelde ervaring wil ik u niet onthouden. Alle
aanwezige sportbonden meldden dat een deel van hun achterban nog steeds niet overtuigd
is van het belang van dierenwelzijn en hoe ermee om te gaan. Zou dat in de duivensport
anders zijn? Mijn eigen observatie in deze is dat er in de duivensport ook nog sceptici zijn
maar dat in rap tempo de focus op dierenwelzijn vaste grond onder de voeten heeft
gekregen. Zo hoort het ook en het is de enige weg naar een toekomstbestendige
duivensport.
En tot slot het NPO Bestuur zet het welzijn van onze duiven centraal omdat we houden van
onze duiven en de duivensport.

Gerard van de Aast